رمز خوشبخت زیستن،

در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم،

بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم،

دوست داشته باشیم.


((گابریل گارسیا مارکز تی چارتر))